Incassotarief – Minnelijke Incasso Nederland

Tariefberekening aan de debiteur – WIK staffel

Over de eerste € 2.500 – 15% ( Minimum € 40)

Over de volgende € 2.500 – 10%

Over de volgende € 5.000 – 5%

Over de volgende € 190.000 – 1%

Over het meerdere 0,5% Maximum € 6.775

“No-Cure-No-Pay” Tarief Om aanspraak te maken op het no-cure-no-pay voorwaarden in de minnelijke fase mag er geen sprake zijn van disputering, niet geleverde zaken, geen overeenkomst met klant, faillissement  of ontbrekende klantgegevens. Op dat moment vervallen de no-cure-no-pay-voorwaarden en is opdrachtgever gebonden aan geldende incassotarieven.

Incasso Tarief Deelbetaling Is er sprake van een volledige betaling van de hoofdsom zonder incassokosten, rentekosten en besluit opdrachtgever het dossier te sluiten of niet verder te gaan in de procedure dan brengen wij een conform bovenstaande staffel deze in rekening.

Terugtrekking incasso-opdracht Trekt u de incasso-opdracht uit eigen beweging en motivering terug nadat de termijn voor kruisbetaling is verstreken? Dan berekenen wij u het tarief over de hoofdsom (zie schema).

Tarief – Gerechtelijke Incasso Kan uw vordering niet via het minnelijk traject worden geïncasseerd? Dan zullen wij in overleg en met toestemming van u een gerechtelijke procedure opstarten voor het kantongerecht of de rechtbank.

Tarief – Buitenland Incassotarief In overleg met u bepalen wij de kosten van een te starten procedure opstarten in het buitenland of vanuit Nederland of met een buitenlandse incassopartner.